Directors one year course 2012-2013

Wyn Mason

“Wnaeth y Cwrs Cyfarwyddo yn y Sherman weithio yn arbennig o dda i fi…..dwi’n teimlo fod y cwrs wedi rhoi hwb i fy ngwaith creadigol yn gyffredinnol. Fel canlyniad dwi nawr yn ail-ystyried fy swydd dysgu ac yn edrych fewn i ffyrdd o alluogi fy hun i gael mwy o amser i fedru fynd ar drywydd gwaith sgwennu yn ogystal a chyfarwyddo.”

“The course worked really well for me….I feel that the course has encouraged my creative voice in general . As a result I am now re-thinking my current job to find ways and means to have more time to write as well as direct.”

Rhiannon Williams

TBC

Ffion Dafis

“Y mae’r agoriadau y mae’r cwrs yn ei gynnig yn amhrisiadwy ac rwy’n rhyfeddu at yr ystod eang o siaradwyr a pherfformwyr yr ydym wedi cael budd o’u cyfarfod.Dwi’n credu’n gryf y dylai cyfarwyddwyr profiadol ddod ar y cwrs er mwyn hogi eu crefft ymhellach.Diolch o galon am y cyfle i dyfu a chreu a dwi’n mawr obeithio y caf i y cyfle i ddatblygu’r grefft ymhellach dros y blynyddoedd nesaf.”

“The oppotunities offered by this course have been priceless and I marvel at the wide range of teachers and performers we have had the good fortune to learn from. I strongly believe that experienced directors could benefit from this course to further develop their craft. Thank you for the opportunity to grow and create and I sincerely hope I get the opportunity to develop this craft in the coming years.”

Ffion Haf

“Dwi wedi mwynhau’r cwrs yn ofnadwy a theimlo roedd y cwrs wedi cael ei rhedeg yn wirioneddol wych…roedd cael ni i fyfyrio a gwynebu ein hofnau ac astudio ein hunain yn ofnadwy o ddefnyddiol ac wedi newid y ffordd dwi’n gweld y byd a fi fy hun.”

“I have really enjoyed this course and feel that it was run exquisitely… the opportunity to reflect, face some fears and study my thinking was incredibly useful and it has changed my perception of myself and of my view of the world.”

Janet Aethwy

“Mae’r gwaith wedi agor drysau fy meddyliau a mwyheais y sesiynau efo Elen a’r criw bach o 5 – yr ymarferion a‘r sgyrsiau o fewn y grwp. Teimlais ei fod yn heriol weithiau ac ddechrau’r cwrs rhaid cyfaddef mod i wedi teimlo fod ffordd Elen o weithio yn golygu oriau hir a maith o baratoi – ond erbyn hyn yn enwedig ar ôl darllen llyfrau am y broses a gwrando ar eraill fel Sacha Wares a Mike Alfreds dwi’n sylweddoli bod y rhan fwyaf o’r gwaith yn anorfod – ond yn werthfawr. Ond yn anad dim y peth pwysicaf fel cyfarwyddwr yw arwain a bod yn y presennol – a bod YMA i neud y gwaith.”

“The course has opened doors in my mind and I enjoyed the sessions with Elen an the group of 5 – the exercises and the discussions. I felt sometimes it was challenging being and at the beginning of the course I feared that Elen’s way of working asked for many hours of preparation – but since learning with Sacha Wares and Mike Alfreds during the year I realised that this work is very necessary and most valuable. Without doubt the most important aspect for directing is to lead, be in the present – and be ready to work.”